AVÍS LEGAL

Amb la finalitat de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), informem els usuaris de les nostres dades identificatives i de contacte:

 • Nom o Denominació social: ODISSEA PARK GRUP, S.L.
 • Domicili social: C/ PLA DE LA TORRE, SN, 08398 SANTA SUSANNA (BARCELONA)
 • NIF: B66937988
 • TelÈfono: 937679383
 • E-Mail: info@odisseapark.com
 • Dadess Registrals: Aquesta societat consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45903, Foli 1, Fulla B, Inscripció 1a
Pel fet que la nostra activitat es troba subjecta a règim d'autorització administrativa, a continuació, li facilitem les dades d'aquesta autorització, així com les dades identificatives de l'òrgan competent encarregat de la supervisió:

 • Dades relatives a l'autorització administrativa: ESTABLIMENT HOTELER HB-004751.
 • Dades identificatives de l'òrgan competent encarregat de la seva supervisió: Ajuntament de Santa Susana.

1.- OBJECTE

Aquesta Web està destinada a la informació, reserves i presentació del ODISSEA PARK i els seus serveis d'hostalatge i restauració, en aquesta mateixa Web podran consultar els preus dels serveis sol·licitats. El present avís legal (d'ara endavant, l'"Avís Legal") regula l'ús del lloc web: www.odisseapark.com

ODISSEA PARK GRUP, S.L. (d'ara endavant, el prestador), com a responsable del lloc web www.odisseapark.com, posa a la disposició dels usuaris el present document, el qual regula l'ús del lloc web www.odisseapark.com, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, així com informar a tots els usuaris respecte de quins són les condicions d'ús i navegació de la pàgina web.

A través d'aquest lloc web, ODISSEA PARK GRUP, S.L. facilita als usuaris l'accés i utilització dels diferents serveis i continguts posats a la seva disposició mitjançant aquesta pàgina web.

Tota persona que accedeixi a aquesta pàgina web serà considerat usuari (d'ara endavant, l'usuari), i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que puguin resultar d'aplicació.

L'usuari haurà de llegir atentament el present avís legal, recomanant-se la seva lectura abans de visitar la pàgina web, i cada vegada que accedeixi a aquesta, amb la finalitat de llegir i entendre les modificacions que el prestador hagués pogut realitzar. En aquest sentit, el prestador es reserva el dret de modificar les presents condicions, sense que existeixi l'obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris les modificacions efectuades, sent suficient la publicació de les mateixes en aquesta pàgina web. És responsabilitat de l'usuari accedir periòdicament a aquestes condicions, perquè resultaran d'aplicació les més recents, deixant-se sense efecte les condicions prèvies.


2.- CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB
Mitjançant el present avís legal s'informa els usuaris de les condicions que regeixen l'accés i ús de la pàgina web, tenint les mateixes la consideració de condicions generals de la contractació.

2.1. Caràcter gratuït de l'accés i ús de la web.
La prestació dels serveis per part de ODISSEA PARK GRUP, S.L. en aquest lloc web tenen caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través d'aquesta pàgina web poden estar subjectes al pagament d'un preu determinat. En aquest supòsit, sempre s'informarà l'usuari del caràcter onerós de determinats serveis, sent necessària la seva prèvia contractació, i resultant d'aplicació les condicions generals de venda que si escau existissin en la pàgina web, així com la normativa de consum vigent a cada moment.

2.2. Registre d'usuari.
Amb caràcter general la prestació dels serveis oferts en aquesta pàgina web no exigeixen la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Així i tot, és possible que el prestador condicioni l'ús d'alguns serveis al previ emplenament del corresponent registre d'usuaris. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei. El tractament de dades personals de l'usuari que pugui tenir lloc a conseqüència del registre o subscripció es regirà per la nostra Política de privacitat.

2.3. Veracitat de la informació.
Tota la informació que faciliti l'usuari a través d'aquesta pàgina web haurà de ser veraç. A aquest efecte, l'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis de contacte habilitats. Serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a ODISSEA PARK GRUP, S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar al prestador o a tercers.

2.4. Menors d'edat.
ODISSEA PARK GRUP, S.L. recomienda el uso de esta página web a mayores de 18 años. Para el uso de los servicios de esta página web, los menores de edad deberán obtener siempre previamente el consentimiento de los padres, tutores o representantes legales, responsables últimos de todos los actos realizados por los menores a su cargo. La responsabilidad en la determinación de contenidos concretos a los cuales accedan los menores corresponde a aquellos, es por ello que, si acceden a contenidos no apropiados por Internet, se tendrán que configurar en sus ordenadores o dispositivos móviles mecanismos (filtros, bloqueos, etc.), que permitan limitar los contenidos disponibles.

2.5. Obligacions dels usuaris.
L'usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web de conformitat amb les presents Condicions, la Llei, la moral i els bons costums. A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar aquest lloc web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos del prestador, altres usuaris i tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador o tercers.
En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de terceres informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a les lleis, la moral i l'ordre públic.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat, orientació sexual o condició, entre altres.
 • Sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones.
 • De qualsevol manera que perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers.
 • Que constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat; ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

El prestador s'eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en la nostra pàgina web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible de manera temporal l'accés a la pàgina web.

El prestador exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
 • b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís legal, a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d'exemple, el prestador no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

El prestador no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d'aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a conseqüència de la falta de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades alienes a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. El prestador no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al prestador. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per prestador, però fabricats o facilitats per un tercer. El prestador podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment, i sense necessitat de previ avís, l'accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.

El prestador No es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

En tot cas, el prestador exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure's a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers, diferents dels oferts pel prestador. Tota responsabilitat recaurà sobre el tercer, ja sigui aquest proveïdor, col·laborador o un altre.

4.- ENLLAÇOS (LINKS)

És possible que aquest lloc web inclogui enllaços o enllaços que permeti als usuaris ser redirigits a continguts de pàgines web i llocs d'Internet pertanyents a tercers aliens al prestador. Pel fet que des de la nostra pàgina web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, ODISSEA PARK GRUP, S.L. no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional i/o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata del link o enllaç a webs de tercers, i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment dels quals disposa els articles 11 i 16 LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició dels usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers, o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que pugui existir algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega el notifiqui com més aviat millor a l'administrador del lloc web.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament; els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o elements gràfics i sonors, són propietat del prestador o, en defecte d'això, disposa de les llicències i/o autoritzacions concedides pels seus autors per al seu ús legítim. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial aplicable.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial del seu legítim propietari.

Els dissenys, logotips, textos, gràfics, entre altres, aliens al prestador i que puguin aparèixer en aquest lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte d'aquests. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos per a la seva utilització en aquesta pàgina web.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu esment o aparició en el lloc web, de l'existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d'aquest.

6.- XARXES SOCIALS

L'informem que ODISSEA PARK GRUP, S.L. pot ser present en diverses xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes -sent seguidors dels perfils de ODISSEA PARK GRUP, S.L., o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d'aquestes- es regirà pel present apartat d'aquest Avís legal. Quan l'usuari es trobi en el perfil de ODISSEA PARK GRUP, S.L. en les diverses xarxes socials en les quals tingui presència, li resultaran d'aplicació les condicions d'ús i les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials. ODISSEA PARK GRUP, S.L. no es farà responsable dels comentaris que altres usuaris de les xarxes socials puguin publicar en el perfil de l'empresa, tot això sense perjudici de les possibles accions que ODISSEA PARK GRUP, S.L. pugui exercir enfront dels titulars de les xarxes socials (per exemple, sol·licitud d'eliminació de comentaris inapropiats, ofensius, o lesius de drets d'altres usuaris).

ODISSEA PARK GRUP, S.L. tindrà accés a les dades personals que l'usuari hagi publicat en els seus perfils de les xarxes socials, de la mateixa manera que altres usuaris de les xarxes socials puguin tenir accés.

Queda prohibida la publicació del següent contingut en el perfil de ODISSEA PARK GRUP, S.L. en xarxes socials, tot això sense perjudici de les normes de conducta i condicions d'ús del servei imposades pels titulars de les diferents xarxes socials:

 • Publicacions que incompleixin la normativa nacional, comunitària i internacional aplicable, o que suposin la realització d'activitats il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe.
 • Publicacions que atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, al respecte o al bon nom.

Així mateix, ODISSEA PARK GRUP, S.L. es reserva la potestat de retirar de la pàgina web, o de les xarxes socials, aquells continguts que es considerin inapropiats.

7.- PROTECCIÓ DE DADES

És possible que el prestador obtingui dades personals dels usuaris a través de formularis de contacte, formularis de registre o altres mitjans similars. L'usuari podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals en la nostra Política de privacitat, o dirigint-se al prestador a través de les dades de contacte continguts en el present Avís legal, i a través dels formularis de contacte que, en el seu cas, hagin estat habilitats a aquest efecte.

8.- COOKIES

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Per a conèixer més informació sobre què són les cookies i per a què les utilitzem, pots accedir a la nostra Política de cookies.

9.- NUL·LITAT PARCIAL.

Si alguna de les condicions del present Avís legal fos declarada nul·la o ineficaç per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

10.-LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb les presents condicions, resultarà d'aplicació la legislació espanyola, sent competent per al coneixement dels conflictes que poguessin sorgir en la interpretació i aplicació de les presents condicions els Jutjats i Tribunals del domicili del prestador o de l'usuari, a elecció d'aquest últim.

Turisme a Santa Susanna

El Aparthotel Odissea Park està situat en un entorn privilegiat a tan sols 100 metres de la platja i sobre l'atractiu passeig marítim de Santa Susanna.
A més a 5 minuts a peu de les estacions de tren i autobús amb connexió directa a Barcelona, Girona i aeroports.
Santa Susanna, és un oasi a la costa de Barcelona, que destaca pel seu ambient familiar, especialitzat en el turisme de sol, platja i naturalesa.

 
Traveller Review Awards 2021
Booking.com
Aparthotel Odissea Park ****
Superb
Hotels.com
Aparthotel Odissea Park ****
"Loved by guests" 2021
Hoteles.com
Aparthotel Odissea Park ****
Hall of fame Award 2020
Tripadvisor.com
Aparthotel Odissea Park ****
Superhost
Airbnb.com
Odissea Park Holiday Rentals